Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

E 01 Az elliptikus síkgeometria gömb-modellje

Mi az az elliptikus geometria?

Itt volt szó az abszolut geometria, ezen belül a hiperbolikus geometria axióma rendszeréről. Többek között beláttuk, hogy az abszolut geometria eszköztárával igazolható, hogy vannak a síkban egymást nem metsző egyenesek. Mint említettük, arra a kérdésre, hogy hány olyan egyenes van egy pont és rá nem illeszkedő egyenes síkjában, amely illeszkedik az adott pontra, és nem metszi az adott egyenest, adhatunk olyan választ is, miszerint egy sincs, azaz:
  • A sík bármely két pontjára pontosan egy egyenes, és bármely két egyenesére pontosan egy pont illeszkedik.
Ez a kijelentés az elliptikus geometria párhuzamossági axiómája. Ehhez persze módosítani kell a rendezési axiómacsoport fogalmait és axiómáit is. Például nem érvényes az egy egyenesre illeszkedő három pontra az a kijelentés, hogy három ilyen pont közül egy minden esetben közte van a másik kettőnek. Ehelyett azt mondjuk, hogy az (A,B) és (C,D) pontpár egymás elválasztó pontpárja, ha A-ból- B-be csak úgy jutunk el folytonos mozgással, ha eközben a mozgó pont egyszer egybeesik C és D egyikével, de a másikával nem. (gondoljunk például arra, hogy a négy pont egy körvonalon van A, C, B, D vagy A, D, B, C sorrendben. Az egy egyenesen lévő pontpárok közötti elválasztás, mint reláció szimmetrikus. Ebből az is következik, hogy az elliptikus geometriában :
  • Az egyenes zárt vonal, amelyet két pontja - mondjuk A és B - az egyenes velük nem egybeeső pontjait két osztályba sorolja, ahol A és B, valamint e két osztályba tartozó egy-egy pont elválasztó pontnégyest alkot.
A gömbi geometria G-egyenesei ezt a feltételt teljesítik, az viszont nem teljesül, hogy a gömbfelület bármely két pontjára pontosan egy egyenes illeszkedik. Így a gömbi geometria a megismert formájában nem modellezi az elliptikus geometriát.

Két pont az E-sík gömb-modelljén

Az imént említett hiányosságot ki tudjuk küszöbölni úgy, hogy a gömbi geometria - jelen esetben a már megismert - G-modell átellenes (un. antipodális) objektumait azonosnak tekintjük. Bár tudjuk, hogy az egész matematika absztrakciók sorozata, a fenti kijelentésből sokkal szokatlanabb, erősebb absztrakciót igénylő összefüggések következnek, mint amikkel euklideszi, vagy a hiperbolikus geometria megismerése során találkozhattunk. Az alábbi appletre tekintsünk úgy, hogy tudunk arról, hogy a gömb felület minden pontja és bármilyen más objektuma azonos az átellenes objektumával. Ugyanakkor nem látjuk, ugyanis - szándékosan -kikapcsoltuk a gömb áttetszőségét, így mindig pontosan egy félgömbfelületet látunk. Legyen adott az E-sík két pontja A és B . Ha úgy fordítjuk a gömböt, hogy ezek egyike, vagy mindkettő a nem látható félgömbre kerül, akkor máris megjelenik az antipodálisa.
  • Két E-pont a rájuk illeszkedő E-egyenest két részre osztja, az egy-egy részhez tartozó részt E-szakaszoknak nevezünk.
Az így kapott szakaszok mérésére használni fogjuk a gömbi geometriából ismert mértéket: a szakaszok hosszát egy-egy szöggel mérjük. Eszerint az egy E-egyenesre illeszkedő két szakasz mértéke kiegészítő szögpárt alkot, tehát a szakaszok közül vagy mindkettő derékszög, vagy az egyik hegyes, a másik tompa szög.
  • Az egyenes véges hosszú, mértéke az egyenesszög.
A két szakasz végpontjai elválasztják egymástól a különböző szakaszok végpontjaira nem illeszkedő pontokat. A félegyenes fogalmát itt nem használhatjuk. Milyen furcsa jelenség jöhet még?

Két pont az elliptikus sík gömbmodelljén

Szakasz, tükörtengely, kör

Az A és B pont által meghatározott szakaszokat a fenti appletben színük alapján különböztettük meg. Tegyük láthatóvá a két E_szakasz felező merőlegeseit is. Ezek merőlegesen metszik egymást az AB E-egyenes pólusában. Addig, amíg a G-modellem egy G-egyeneshez két G-pólus tartozott, és két anipodális pontnak egy polárisa volt, itt ez az ellentmondás feloldódott: Minden E-egyenesnek pontosan egy pólusa van, és ez a hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű. Ugyanez igaz az E-sík köreire is: Bármely E-körnek egy E-középpontja van. A sugara legfeljebb kvadrátnyi lehet. A fenti appletet vizsgálva előfordulhat, hogy egy kör helyett egy körívet, és a nem látható résznek az antipodális (átellenes) ívét látjuk., bár tudjuk, hogy ez ugyanaz a kör. Animációval mutatjuk be, hogy egy M pont körbefut az adott körön. A nézőpontunktól függ, hogy ezt a körforgást pozitív, vagy negatív irányúnak látjuk-e. Bár nem tartozik szorosan a témánkhoz, de az euklideszi eszközökkel is csak az igazolható , hogy az euklideszi sík és tér irányítható: megkülönböztethető két irány, de az, hogy azt nevezzük pozitívnak, amelyik az "óramutató járásával ellentétes", az a matematikán kívüli megállapodás. Ugyanígy relatív az euklideszi távolság-fogalom is.
Most vegyük szemügyre ismét az itt megismert appletet. A különbség "mindössze" annyi, hogy a kapott alakzatok áttetszősége megszűnt, az egymással átellenes (antipodális) pontokat ugyanazzal a betűvel, az átellenes háromszögeket ugyanazzal a színnel jelöltük. Az A,B,C pontok mozgatásakor továbbra is kikapcsoltuk a háromszöglapok láthatóságát.

Három pont az elliptikus sík gömbmodelljén

A modell minden háromszögének ugyanaz az A, B, C ponthármas a csúcsa.
  • Az E-sík háromszögének nevezzük a három nem kollineáris pontból, és az ezekre illeszkedő három E-egyenesből álló geometriai alakzatot.
Az euklideszi- vagy a hiperbolikus geometriában használt háromszöglap fogalom itt nem használható abban az értelemben, hogy vannak "belső" és "külső" pontok, hiszen ugyanaz a három pont négy háromszöglapot is meghatároz. Ezeket a fenti appletben színeikkel különböztetjük meg. Kimondhatjuk, hogy az így értelmezhető háromszöglapok közül bármely kettőnek van közös éle. Így bármely kettő a modellnek egy gömbkétszöge. Mivel a modellen pontosan egy félgömbnyit látunk, ha az A, B ,C pontok nem esnek a gömb kontúrkörére, midig látunk a modellen egy - és csak egy - háromszöget, amely nem metszi a kontúrkört. Vegyük észre, hogy ugyanazt a háromszöget hol pozitív, hol negatív körüljárásúnak látjuk. Így tapasztalható, hogy :
  • Az E-sík nem irányítható felület.
  • Egy E-egyenes nem választja el a rá nem illeszkedő pontokat, két E-egyenes azonban már igen.
Amíg a G-modellen Két G-egyenes négy gömkétszögre osztotta a gömb felületét, Itt azt mondhatjuk, hogy két E-egyenes két E-gömbkétszöget hoz létre. Ne feledjük: az antipodális gömbkétszögek azonosnak tekintendők. Egy harmadik E-egyenes az előző kettőt két pontban metszi, így ezek a szakaszok már elválasztják az E-gömbkétszög rá nem illeszkedő pontjait. Így tehát kimondhatjuk, hogy:
  • Az E-sík három általános helyzetű pontja négy háromszöglapot határoz meg.
  • Az E-sík minden P és Q pontja, amely nem illeszkedik az általuk meghatározott három E-egyenesre, akkor tartozik ugyanahhoz a háromszöglaphoz, ha az általuk meghatározott egyik szakasznak nincs közös pontja a három E-egyenes egyikével sem.
Leszögezhetjük, hogy az elliptikus geometria Gömb modelljének a megismerése komoly szemléletváltást, absztrakciót igényel. Nehéz követni, hogy minden geometriai alakzatnak "ott van" az antipodális "társa" is, és e kettő együtt egyetlen alakzatot jelent. Talán könnyít a helyzetünkön, ha az elliptikus geometriát egy félgömbön fogjuk modellezni, ahol egy-egy objektum csak egy "példány"ban lesz jelen.