Илтгэгч болон Логарифм функц

Зохиогч:
Suvd
y=a^x функцийн график, түүний урвуу функц болох y=log x функцийн графикийг дүрслэв.