Interpretació gràfica del Teorema del valor mig

Interpretació gràfica del Teorema del valor mig
a) Quina és la TVM entre els punts x=a i x= b? Quina és la relació que existeix entre aquest valor amb la cuerda AB? b) Quin és el valor de f'(c) ? Quina és la relació què existeix entre aquest valor i la gràfica f(x)? c) LLisca el punt c sobre l'eix X fins aconseguir que els dos valors anteriors TVM[a,b] i f'(c) s'aproximin al màxim. Com es la posició de les dues rectes que apareixen a la gràfica? Quina és la relació entre aquestes rectes ? d) Repeteix el mateix si a=0 i b=12. En quins punts del interval (0,12) es compleix el Teorema del valor mig?