Normalfördelningskurvan

Arean under kurvan är hela tiden 1, vilket motsvarar 100 % av observationerna. 1. Undersök hur förändringar av μ och σ påverkar kurvans placering och utseende. 2. Visa hur standardavvikelserna delar upp arean under kurvan i mindre delar. 3. Påverkas andelen som befinner sig i respektive intervall av valet av μ och σ? Återgå till startinställningarna genom återställningssymbolen i övre högra hörnet. Denna inställning motsvarar exemplet med barnafödslar från läroboken. 4. Välj visa intervall och under sök hur stor andel av barnen som befinner sig i intervallet 3-4 kg. 5. Fortsätt med andra intervall, t.ex. 2-3 kg, och 4-5 kg. Vad blir resultatet om man väljer 2-5 kg? 6. Sammanfatta dina observationer med några slutsatser om vikten hos nyfödda barn i Sverige.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB