ردیابی حرکت پرنده‌ی خشمگین

:نویسنده
Amirmirsaeed
معادله حرکت پرنده خشمگین را طوری تعیین کنید که از مبدا مختصات شروع به حرکت کند، از نقطه (5,4) بگذرد و دقیقا در نقطه‌ی (10,0) برسر خوک فرود بیاید!
مقادیر aوbوc را تعیین کنید. می‌توانید از لغزنده‌های این متغیرها به عنوان راهنما استفاده کنید