تبدیل تابع به (f(k.x

:نویسنده
setareh noorbakhsh
با توجّه به شکل تابع های زیر، تبدیل تابع های مختلف را امتحان کنید.
مجدداً، با تغییر مقدار k به کمک نقطه ی سبز رنگ، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 2. چه رابطه ای میان نمودارهای (f(k.x و (f(x وجود دارد؟ به چه علّت؟