Alfombra de SierpinsKi.

Persoa autora:
María

O proceso de elaboración da alfombra de Sierpinski é moi semellante ao do seu triángulo . Dividimos un cadrado de lado unidade inicial en nove cadrados idénticos e eliminamos o central. Repetimos o proceso en cada iteración.  Realiza a construción da alfombra de Sierpinski, con tres iteracións, coa ferramenta facilitada. Previamente crea un esvarador que permita amosar as distintas iteracións.