Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Δ-ны h-үүдийн огтлолоос О төв хүрэхбисстэй нь || ба

Дурын гурвалжины өндрүүдийн огтлолцлын цэгээс багтаасан тойргийн төв хүртэл татсан шулуун биссектристэй параллел байх өнцөгийн хэмжээ = 120 градус H - Өндрүүдийн огтлолцлын цэг. lb - ABC өнцгийн биссектрис. О - Багаасан тойргийн төв.