Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma dels angles interiors d'un triangle

Mou els punts lliscants dels applets i fixa't quant mesura la suma dels tres angles interiors del triangle.