Sinus i cosinus aleatori

Observeu com els paràmetres a, b, c i d transformen la gràfica inicial de la funció triada, tot seguint l'expressió següent:    f(x) = c·sin(a·x + b) + d    o    g(x) = c·cos(a·x + b) + d Heu de distingir entre translacions, dilatacions i contraccions en sentit vertical i horitzontal. A continuació, activeu la casella de sinus o cosinus aleatoris i veureu la gràfica d'una transformació feta amb valors enters per als paràmetres. Trobeu els valors d'aquests paràmetres que l'han generada i comproveu que són els correctes, movent els punts lliscants.