Träna parentesmultiplikation

1. Kryssa för det eller de moment du vill träna på. 2. Pausa förändringarna med paus-symbolen i nedre vänstra hörnet. 3. Beräkna svaren och kontrollera därefter dem. 4. Sätt igång förändringarna och avmarkera checkboxarna med återställningssymbolen i övre högra hörnet. 5. Upprepa moment 1-4 till dess du är helt säker på samtliga uttryck.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB