Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Cópia de Valoració d'una base feble amb un àcid fort

Afegeix la solució de HCl desplaçant el punt lliscant i obtindràs els punts experimentals de la corba de valoració corresponent a la neutralització de 5 mL d'una solució 0,2 M amoníac (NH3) amb una solució 0,1 M de HCl. Pots visualitzar o amagar la corba obtinguda i les coordenades del punt d'equivalència. Pot visualitzar-se sobre la corba l'interval de viratge de tres indicadors diferents i decidir quin és el més indicat per mostrar el punt final de la valoració. El traç dels punts experimentals pot esborrar-se amb Ctrl+F.
1. Escriu la reacció de neutralització entre una solució d’amoníac i l’àcid clorhídric. 2. A partir de la corba, quin és el pH inicial de la solució d’amoníac, abans de començar la valoració? Fes els càlculs que correspongui i comprova que aquest és, efectivament, el pH d’una solució 0,2 M d’amoníac. Dada: Kb(amoníac) = 1,74·10-5. 3. Calcula el volum de la solució 0,1 M de HCl necessari per valorar completament els 5 mL de solució 0,2 M de NH3. A quin punt de la corba correspon aquest volum? 4. Justifica per què el pH en el punt d’equivalència és més petit que 7. 5. Calcula el pH de la solució resultant en el punt d’equivalència i comprova que és igual al que s’obté a partir de la corba. Dades: Kb(amoníac) = 1,74·10-5, Kw = 10-14. 6. Explica la diferència entre el punt d’equivalència i el punt final d’una valoració. Indica raonadament quin dels tres indicadors disponibles resulta més adequat per a assenyalar el punt final d’aquesta valoració. 7. Escriu el nom de l’utillatge de laboratori emprat en la valoració i explica breument el procediment experimental emprat.