حالت تساوی وتر و یک ضلع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
موضوع: مثلث قائم الزاویه هدف: کشف حالت تساوی وتر و یک ضلع در مثلث قائم الزاویه
شرح فعالیت: در شکل دو مثلث می بینید. مثلث DEF قائم الزاویه است و مثلث ABC یک مثلث نا مشخص است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. رأس A را جا به جا کنید. چند مثلث مختلف می توان ساخت که دو ضلع 4 و 3 واحدی داشته باشد؟ حالا رأس D را جا به جا کنید. چند مثلث قائم الزاویه مختلف می توانید بسازید که وتر 4 واحدی و یک ضلع 3 واحدی داشته باشد؟ چه نتیجه ای می گیرید؟