اتّحاد مزدوج ( ضرب مجموع در تفاضل ) کپی از

توضیح: با جابه جا کردن نقاط a و b، مقادیر آن ها را تغییر دهید.
فعالیت: 1. چه رابطه ای بین ابعاد مستطیل های آبی کنار هم و اعداد a و b، وجود دارد؟ نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید، ببینید چه اتّفاقی می افتد. مساحت مستطیل های آبی اوّلیه، با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ 2. حاصل اتّحاد مزدوج دو عدد، با چه مساحتی برابر خواهد بود؟