အဖြောင့်ရွေ့လျားမှု

မည်သည့်ရွေ့လျားမှုကိုမဆို စက်ဝန်းပုံမှု နေ၌ အဖြောင့်အတိုင်းပြောင်းလဲရွေ့လျားသွားနိုင်ကြောင်းကို တြီဂိုအချိုးအချို့ကိုအသုံးပြု၍ ဆွဲသားထားသည်။ အမှတ်များကိုသတ်မှတ်ရာတွင် cosine နှင့် sine တန်ဖိုးများကိုအသုံးပြု၍သတ်မှတ်ထားသည်။