Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Wielościan/Solid J58

Powiększony dwunastościan / Augmented dodecahedron
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. α - rotation about the horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scale.