เส้นเชื่อมจุดปลายเส้นตั้งฉาก

Author:
Fluke

จากจุดใดๆ บนเส้นรอบวงซึ่งล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ลากเส้นจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับด้านทั้งสาม เส้นเชื่อมจุดปลายเส้นตั้งฉากจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

สื่อชิ้นนี้จัดทำโดย นายชัยมงคล เกิดช้ำ รหัสนักศึกษา 6013106051 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเรขาคณิต MAED322 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562