Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Дифференциал тэгшитгэл

12-р ангийн сонгон судлах Математикийн хичээлээр үзэх Дифференциал тэгшитгэл сэдэв 9.а*. Дифференциал тэгшитгэлд хүрэх хялбар бодлогын тэгшитгэлийг бичих 9.б*. Хувьсагч нь ялгагдах 1-р эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийг олоод, ерөнхий шийдийг олох 9.в*. Анхны нөхцөлийг хангадаг тухайн шийдийг олох 9.г*. Дифференциал тэгшитгэлд хүрэх хялбар бодлогын шийдийн утгыг тайлбарлах