Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

שיפוע של ישר, משוואת הישר: דף לעבודה עצמית של תלמיד

יש לפתוח ב APP בסרגל כלים נשארו רק שרטוט ישר ע''י 2 נקודות ( תלמיד יכול לרשום שיעורים או לסמן לפי הנתון), שרטוט מדריגה לשם חישוב השיפוע ( ניתן לצייר מדריגה גדולה יותר בעזרת הקטעים) . ניתן להשתמש בסרגל צעדי הבניה להדגמה. כך תלמיד יכול לעשות לבד תרגילים מספר הלימוד .