Бөмбөрцөгийн огтлогч хавтгай

Томруулах гулгагчаар бөмбөрцгөө томруулж багасгаж болно. Улаан гулгагчаар огтлогч хавтгайн байрлалыг өөрчлөнө. Улаан цэгээр хөдөлгөн 3D-ээр харж болно.