Зураг

Зохиогч:
Б. Дашмаа
Тодорхойлолт: Аливаа матрицыг тоогоор үржихэд элемент бүрийг тэр тоогоор үржсэн матриц гарна.
Тодорхойлолт: Аливаа матрицыг тоогоор үржихэд элемент бүрийг тэр тоогоор үржсэн матриц гарна.