تشابه مثلث ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تشابه هدف: درک شهودی این موضوع که اگر دو مثلث زاویه های متناظر داشته باشند، متشابه هستند.
شرح فعالیت: همان طور که در شکل می بینید، اگر چهار نقطه روی محیط دایره باشد، با اتصال نقاط رو به رو به هم، دو مثلث پدید می آید. با جا به جا کردن نقاط B، C، D و E و با توجه به اندازه ی زاویه ها و اضلاع، بررسی کنید آیا این دو مثلث همیشه متشابه هستند؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. کمان روبرو به زاویه های B، C، D و E را نام ببرید. با توجه به این کمان ها آیا می توانید دلیل مساوی بودن زاویه های دو مثلث (یا به عبارت دیگر تشابه دو مثلث) را بیان کنید؟