Ll01S05Ex04

Les bisectrius dels tres angles d'un triangle són concurrents en un mateix punt. La bisectriu d'un dels angles i les dels suplementaris dels altres dos també són concurrents en un mateix punt.