Interpretació geomètrica del teorema de Pitàgores

El teorema de Pitàgores es pot interpretar des del punt de vista d'àrees. Si dibuixem figures semblants en el seus costats, les tres àrees estan relacionades. Aquest raonament és vàlid per qualsevol figura: polígons regulars, no regulars, circumferències o qualsevol figura no regular.