زاویه های محیطی و مرکزی در دایره

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
توضیح: در شکل زیر دو زاویه ی محاطی و یک زاویه ی مرکزی از دایره را نشان می دهد که می توان محل نقطه های A,B,P,Q را که روی محیط دایره هستند را تغییر داد.
فعالیت: نقاط A و B را بکشید: 1.چه رابطه ای میان اندازه ی سه زاویه ی رنگی وجود دارد؟ آنچه را که می بینید، توضیح دهید. موقعیت P و Q را تغییردهید. 2.با انجام این کار چه اتّفاقی می افتد؟ نقطه ی سبز رنگ را جابه جا کرده و مشاهدات خود را توضیح دهید. 3. اگر اندازه ی زاویه ی O (زاویه ی مرکزی دایره) a باشد اندازه ی زاویه ی P یا Q (زاویه های خارجی دایره) چه قدر است؟