Алгебрийн оролт зөвлөмж, аргачлал

Илэрхийллийг батлах

Алгебрийн оролт руу оруулж Оруулах товч дарж илэрхийллийг батална.

Шинэ объектыг нэрлэх

Алгебрийн оролтонд алгебрийн илэрхийллийн өмнө нэр = гэж бичэхэд шинэ объект нэрлэгдэнэ. Жишээ нь: P=(3;2) гэвэл Р цэг үүснэ. 

Үржих үйлдлийг заах (Indicate multiplication)

Үржих үйлдэл
  Multiplication needs to be entered using an asterisk or space between the factors. Example: Type in either a * x or a x in order to indicate multiplication.

  Том болон жижиг үсэг

  Геогебра ямар ч тохилдолд мэдрэмтгий!!! Том үсэг болон жижиг үсгүүдийг хольж болохгүй. Тайлбар:
  • Цэгийг үргэлж том үсгээр нэрлэдэг.                                                                                                  Жишээ нь: А = (3;3) 
  • Векторыг жижиг үсгээр нэрлэдэг.                                                                                                    Жишээ нь: v = (1, 3) 
  • Хэрчим, шулуун, тойрог, функцуудыг ямагт жижиг үсгээр нэрлэдэг.                                          Жишээ нь: тойрог c: (x – 2)2 + (y – 1)2 = 16 
  • Функцын х хувьсагч болон конусын огтлол хэсгийн тэгшитгэлийн х, у хувьсагч ямагт жижиг байх хэрэгтэй.                                                                                                                                         Жишээ нь:  f(x) = 3*x + 2 

  Та өөрөө хийж үзнэ үү.

  Алгебрийн илэрхийлэлд объект ашиглах

  Алгебрийн илэрхийлэлд обьект ашиглах эсвэл Алгебрийн оролтонд түүний нэрийг ашиглан обьект байгуулах команд хэрэгтэй.  Тайлбар: Гэхдээ алгебрийн оролт дахь шинэ параметрүүдээр геогебра харгалзах слайдерыг үүсгэнэ. Жишээнүүд:
  • y = m x + b оруулахад үүссэн шулууны m, b параметрийн утгууд (жишээнь: тоо/ гулсагч)                                                                                                                             Тайлбар: m, b параметрүүд хараахан байхгүй байгаа бол Геогебра автоматаар тэдгээрийг бий болгох санал гаргана.
  • Шулуун (A, B) гэж оруулахад А болон B цэгийг дайрсан шулуун үүснэ.

  Алдаа заасан зурвас

  Үргэлж алдаа заасан зурвасыг унш-магадгүй таны асуудлыг засахад тусалж болно.