Μέγιστο εμβαδό maximum area(anal-10)

Information: Μέγιστο εμβαδό maximum area(anal-10)