Osobine skalarnog proizvoda

Author:
sonia7nis

Osobine skalarnog proizvoda

Skalar koji je jednak proizvodu intenziteta dva vektora i kosinusa ugla koji oni zaklapaju, naziva se skalarni proizvod vektora: Skalarni proizvod se može izraziti pomoću projekcije jednog vektora na osu drugog vektora. Pod projekciom vektora na osu drugog vektora podrazumevamo duž Dakle, skalarni proizvod se može pisati i u ovom obliku: Ako je skalarni proizvod dva vektora jednak nuli, onda je ili jedan od njih jednak nuli, ili su međusobno normalni: Ako su vektori normalni, onda važi Za skalarni proizvod važi zakon komutacije: Za kolinearne vektore važi a za jednake vektore Za skalarni proizvod važi i zakon distribucije dok se o zakonu asocijativnosti ne može govoriti, jer je definisan samo za dva vektora. Asocijativni zakon važi samo ako je treći činilac skalar, to jest važi: Preko skalarnog proizvoda je relativno lako izvesti Kosinusnu, a samim tim i Pitagorinu teoremu, što ostavljam vrednim čitaocima.  Ako uporedimo dve definicije skalarnog proizvoda, dobijamo formulu za kosinus ugla između dva vektora: . Na osnovu definicije skalarnog proizvoda, lako računamo: Primenom distributivnog zakona i gornjih jednakosti, lako se dolazi i do skalarnog proizvoda dva vektora zadata koordinatama: . Negativan rezultat nam govori da je ugao između vektora tup, pa projekcija „pada“ na drugu, negativnu stranu.