قرینه یابی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: خاصیت قرینه ی مجموع (قرینه یابی) هدف: آشنایی با خاصیت قرینه ی مجموع در جمع عددهای صحیح
شرح فعالیت: نقاط B1,A1 را جا به جا کنید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. چه رابطه ای بین نقطه ی A1 و A2 وجود دارد؟ چه رابطه ای بین نقطه ی B1 و B2 وجود دارد؟ چه رابطه ای بین طول بردارها وجود دارد؟ اگر بخواهیم حاصل جمع بردار سمت چپ را به دست آوریم، چگونه می توانیم از بردار سمت راست کمک بگیریم؟ نقاط A1 و B1 را طوری جا به جا کنید که نقطه ی B1 سمت چپ A1 قرار گیرد. به عبارت دیگر بردار منفی شود. آیا باز هم رابطه ی قبلی که نتیجه گرفته بودید برقرار است؟