Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MRU. Gràfics del moviment

Autors : Antonio ManuelEsteve Hernàndez Mou els punts lliscants negres ⚫ per variar la posició inicial i la velocitat del mòbil puntual i obtindràs els gràfics posició-temps (x-t) i velocitat-temps (v-t) i l'equació del moviment del MRU. Si aleshores desplaces el punt lliscant temps, observaràs com evoluciona la posició del mòbil a mesura que transcorre el temps.