Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Транслација на фигура

Со кликнување на празните квадратчиња согледај како се добива сликата на фигурата на цртежот при транслација за дадениот вектор а. Потоа кликни на точките G и H (сините точки) на векторот а и менувај ја насоката и големината на векторот. Воочи што се случува со сликата.