Транслација на фигура

Со кликнување на празните квадратчиња согледај како се добива сликата на фигурата на цртежот при транслација за дадениот вектор а. Потоа кликни на точките G и H (сините точки) на векторот а и менувај ја насоката и големината на векторот. Воочи што се случува со сликата.
Откако го разгледа аплетот сега нацртај една фигура по сопствен избор и задади си вектор и изврши транслација. (фигурата може да биде некоја буква на пр. П,Т,Г.....)