ತ್ರಿಭುಜಗಳು 1

Topic:
Triangles
* ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾದರೆ ಅವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. * ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. * ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. * ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ನೋಡಲು sides button ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.