حالت های تساوی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
موضوع: تساوی مثلث ها هدف: تشخیص علت و حالت تساوی دو مثلث
شرح فعالیت: دو مثلث ABC و DEF مساویند؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با جا به جا کردن رأس های مثلث ABC سعی کنید این مثلث را بر DEF منطبق کنید. آیا دو مثلث به طور کامل یکدیگر را می پوشانند و بر هم منطبق می شوند؟ آیا می توان گفت دو مثلث مساویند؟ کدام اضلاع و زاویه هایی که بر یکدیگر منطبق شده اند، اجزای متناظر گفته می شوند؟ برای این اجزای متناظر، تساوی بنویسید.