Triángulos non congruentes de igual área e perímetro

Como se ve na figura, dous triángulos co mesmo perímetro e a mesma área poden non ser congruentes. Para isto último, véxase que ABC é triángulo rectángulo e A'B'C' é triángulo acutángulo. Usamos para o cálculo dúas fórmulas distintas para a área dun triángulo, e . Existe tamén outra fórmula, , sendo s o semiperímetro e r o radio do círculo inscrito. Esta última permite deducir que os triángulos ABC e A'B'C' si teñen que ter igual radio do círculo inscrito.