Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Djeljivost s 2, 3, 5, 9, 10; svojstva djeljivosti

Koji je od brojeva djeljiv s 5?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je od brojeva djeljiv s 9?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je od brojeva višekratnik broja 10?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je od brojeva djeljiv s 3?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Broj je djeljiv s 3 kada je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Broj je djeljiv s 5 ako je zadnja znamenka

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Ostatak pri dijeljenju 347 sa 5 je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Umnožak 34 35 je djeljiv sa 7 jer

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Zbroj brojeva 246 + 57 + 231 je djeljiv s 3 jer

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Umnožak 4521123

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je od brojeva 234, 45 678, 43 212 djeljiv s 9?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je od brojeva 345, 56 789, 32 146 djeljiv 5?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Ako 346 ruža podijelimo na 5 jednakih buketa, koliko će ruža ostati?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

U broju 23 4*5 nedostaje jedna znamenka. Koja je to znamenka ako je broj djeljiv s 9?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

U kutiji je određeni broj cvjetova, djeljiv sa 3. Koliko je cvjetova u kutiji ako je to najmanji takav troznamenkasti broj?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koji je najmanji troznamenkasti broj s različitim znamenkama djeljiv s 5?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Broj učenika petih razreda neke škole je višekratnik broja 9. Koji je to broj ako je to najmanji troznamenkasti broj čija je prva znamenka 4?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Koliko ima višekratnika broja 8 većih od 50, a manjih od 90?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Kupili smo 4 kutije u kojoj su smještene papuče, tako da su u svakoj kutiji postavljene u 12 redova sa po 10 papuča u svakom redu? Možemo li ukupan broj papuča prodati trima kupcima, da svaki dobije jednaki broj papuča?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)