Djeljivost s 2, 3, 5, 9, 10; svojstva djeljivosti

Autor:
kdijana12

Koji je od brojeva djeljiv s 5?

Obilježite sve primjenjivo

Koji je od brojeva djeljiv s 9?

Obilježite sve primjenjivo

Koji je od brojeva višekratnik broja 10?

Obilježite sve primjenjivo

Koji je od brojeva djeljiv s 3?

Obilježite sve primjenjivo

Broj je djeljiv s 3 kada je

Obilježite sve primjenjivo

Broj je djeljiv s 5 ako je zadnja znamenka

Obilježite sve primjenjivo

Ostatak pri dijeljenju 347 sa 5 je

Obilježite sve primjenjivo

Umnožak 34 35 je djeljiv sa 7 jer

Obilježite sve primjenjivo

Zbroj brojeva 246 + 57 + 231 je djeljiv s 3 jer

Obilježite sve primjenjivo

Umnožak 4521123

Obilježite sve primjenjivo

Koji je od brojeva 234, 45 678, 43 212 djeljiv s 9?

Obilježite sve primjenjivo

Koji je od brojeva 345, 56 789, 32 146 djeljiv 5?

Obilježite sve primjenjivo

Ako 346 ruža podijelimo na 5 jednakih buketa, koliko će ruža ostati?

Obilježite sve primjenjivo

U broju 23 4*5 nedostaje jedna znamenka. Koja je to znamenka ako je broj djeljiv s 9?

Obilježite sve primjenjivo

U kutiji je određeni broj cvjetova, djeljiv sa 3. Koliko je cvjetova u kutiji ako je to najmanji takav troznamenkasti broj?

Obilježite sve primjenjivo

Koji je najmanji troznamenkasti broj s različitim znamenkama djeljiv s 5?

Obilježite sve primjenjivo

Broj učenika petih razreda neke škole je višekratnik broja 9. Koji je to broj ako je to najmanji troznamenkasti broj čija je prva znamenka 4?

Obilježite sve primjenjivo

Koliko ima višekratnika broja 8 većih od 50, a manjih od 90?

Obilježite sve primjenjivo

Kupili smo 4 kutije u kojoj su smještene papuče, tako da su u svakoj kutiji postavljene u 12 redova sa po 10 papuča u svakom redu? Možemo li ukupan broj papuča prodati trima kupcima, da svaki dobije jednaki broj papuča?

Obilježite sve primjenjivo