Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

فعالیت ۱

آیا اگر اندازه یک زاویه از یک مثلث با اندازه یک زاویه از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از ابزار داده شده، مثلثی رسم کن که اندازه یک زاویه آن ۵۷ درجه باشد.
۱- مثلثی با این ویژگی رسم کرده‌ایم، این مثلث را با مثلث خود مقایسه کن. ۲- آیا با حرکت دادن نقطه‌های آبی رنگ در مثلث کشیده شده، اندازه زاویه داده شده تغییر می‌کند؟ ۳- چند مثلث می‌توان با مشخصه داده شده رسم کرد؟ ۴- آیا این مثلث‌ها با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ ۵- آیا اگر اندازه یک زاویه از یک مثلث با اندازه یک زاویه از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم نهشت‌اند؟