فعالیت ۶

:نویسنده
شیخ‌علیان
:موضوع
مثلث‌ها
آیا اگر اندازه سه ضلع از یک مثلث با اندازه سه ضلع از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، مثلثی با مشخصات زیر رسم کن: الف) با ابزار پاره‌خط، پاره‌خطAB به طول ۲/۵ سانتی‌متر را رسم کن. ب) با انتخاب ابزار دایره، دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۳cm بکش. پ) با انتخاب ابزار دایره، این بار دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۱/۵ cm رسم کن. ت) محل برخورد این دو دایره را با پاره‌خط‌هایی به A و B وصل کن.
۱- چند مثلث با این مشخصات می‌توانی رسم کنی؟ ۲- آیا اگر اندازه سه ضلع از یک مثلث با اندازه سه ضلع از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟