Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema de Viviani

I si tenim un triangle isòsceles?

Hi ha un Teorema de Viviani per a triangle isòsceles? Considerem un punt sobre el costat desigual del triangle i calculem les distàncies d'aquest a cadascun dels costats iguals...