فروشگاه کفش

:نویسنده
saeed
در یک کارگاه تولید کفش 4960 جفت کفش تولید شده است. 3/8آنها پسرانه و ما بقی دخترانه است
اگر قیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد،درآمداین کارگاه چقدر است؟ متغیرهای مسئله را می توانید تغییر دهید تا شرایط مختلف مسئله را بررسی کنید به بسته بندی مناسب توجه کنید.