Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Articulated Quadrilateral (Kloubový čtyřúhelník)

Locomotive mechanism

Motion in the plane is given by two circle trajectories tC and tD of points C, D. Determine locus of all positions of CD midpoint (green point). Pohyb hybné soustavy je zadán kružnicovými trajektoriemi bodů C, D. Sestrojte trajektorii středu spojnice CD.
Délky ojnic ra, rb i délku spojnice s můžete měnit posuvníky. Geotest, úloha 8009

Geotest 8009

The articulated quadrilateral ABCD has fixed side AB and rods C, D. Find the rod D1 position at the instant C1.