Càlcul de l'àrea d'un triangle qualsevol

Autor:
dorrod

Àrea d'un triangle qualsevol (en funció de la base i la altura respectiva a la base)

Donat un triangle , i només a l'hora de calcular-ne l'àrea, s'anomena base a qualsevol dels seus costats o a la seva longitud i s'anomena altura al segment de la recta perpendicular a la base interceptat pel triangle, o a la seva longitud. L'àrea d'un triangle es dedueix de la modificació en dos passos de l'àrea d'un rectangle.
Calcula l'àrea dels següents triangles, escrivint-la amb l'eina de text, mida gran.