+, тоогоор үржүүлэх даалгавар

Зохиогч:
Solongo
Нэмэх, хасах, тоогоор үржүүлэх үйлдлийн даалгавар
Хэд хэдэн үйлдлийг давхар хийж болж байна уу?