Coordenades cartesianes i polars

A l'esquerra els punts estan en coordenades polars, a la dreta en coordenades cartesianes. Els punts P i P' corresponen al mateix punt en els dos sistemes de coordenades. Igualment amb els punts R i R'. Podeu moure els punt P i R i observeu com varien les coordenades dels corresponents P' i R'.