Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Ex 2

Representa les equacions x-2y=-1 i 2x+y=3

Digues 3 solucions de la recta x-2y=-1 (pots fixar-te el la representació)

Digues 3 solucions de la recta 2x+y=3 (pots fixar-te el la representació)

Hi ?ha algun punt que sigui solució de les dues equacions a la vegada? Quin és? Comproveu que realment és solució de les dues equacions substituint a cada una d'elles.

Un sistema és un conjunt de dues equacions que s'han de verificar a l'hora. La solució del sistema és un valor de la x i la y que és solució de totes dues equacions a la vegada. Sabries dir quina és la solució del sistema format per les dues equacions?(Fixa't en les representacions)