کاربرد خواص چهارضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: تشخیص و به کاربردن خاصیت های چهار ضلعی ها در پایه ی دوربین
با حرکت لغزنده، می توانید حرکت دوربین را مشاهده کنید. چه اشکالی در حرکت دوربین دیده می شود؟ چطور می توان پایه را طوری اصلاح کرد که دوربین با حرکت پایه و بالا و پایین شدن آن، همیشه موازی سطح زمین باقی بماند؟ برای دیدن پاسخ روی لینک زیر کلیک کنید و سپس به سوالات زیر پاسخ دهید: - در این طرح، پایه طوری ساخته شده که میله های AB و CD همیشه مساوی و میله های BC و AD نیز همیشه مساوی باقی بمانند؟ - در ضمن این میله ها از نقاط C ،B ،A و D به هم لولا شده اند. با توجه به این موضوع بگویید چهار ضلعی ABCD چه نوع چهار ضلعی است؟ - کدام خاصیت متوازی الاضلاع است که باعث می شود دوربین همیشه موازی زمین باقی بماند؟