مساحت مربع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت, مربع
توضیح: شکل زیر یک مربع است که می توان با حرکت دادن نقطه ی سبز رنگ، مربع های متفاوتی ایجاد کرد.
فعالیت: 1. دراین مربع، چند مربع کوچک آبی رنگ جای گرفته است؟ مساحت مربع چقدر است؟ با جا به جایی نقطه ی سبز رنگ، ضلع مربع را تغییر دهید. 2. فرمول مساحت مربع با در نظر گرفتن ضلع آن چه خواهد بود؟ اگر فرمول ذکر شده با اندازه های اعشاری نیز درست عمل کند، آن را برای شکل بعدی امتحان کنید.