Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Càlcul del volum sota una funció de dos variables

Aquesta aplicació ens mostra, pas a pas, com es pot calcular el volum sota la superfície determinada per una funció de dues variables delimitada en una regió de forma quadrada.
Es mostren els prismes que permeten fer el càlcul i la seva construcció pas a pas així com el recinte que delimita el volum que volem calcular. Un punt lliscant permet augmentar o disminuir el nombre de prismes.