Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Синусоид функцийн хувиргалт

Хувиргалтуудын өмнөх нүдийг сонгож судална. Гулсагчдыг хөдөлгөж өөрчлөлт зүй тогтлыг ажиглаарай.

Асуулт 1.

b=2 бол аль өгүүлбэр нь үнэн бэ?

Бүх хариултаа тэмдэглэнэ үү
 • A
 • B
 • C
 • D
Миний хариултыг шалга (3)

Асуулт 2.

b коэффициент ямар хувиргалт вэ?

Бүх хариултаа тэмдэглэнэ үү
 • A
 • B
 • C
 • D
Миний хариултыг шалга (3)

Асуулт 3.

Эерэг утгатай коэффициент дараах тохиолдлуудын алинд ямагт тохирох вэ?

Бүх хариултаа тэмдэглэнэ үү
 • A
 • B
 • C
 • D
Миний хариултыг шалга (3)

Асуулт 4.

Абсолют утга нь 1-ээс их коэффициент дараах тохиолдлуудын алинд ямагт биелэх вэ?

Бүх хариултаа тэмдэглэнэ үү
 • A
 • B
 • C
 • D
Миний хариултыг шалга (3)