Синусоид Функцийн хувиргалт

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Хувиргалтуудын өмнөх нүдийг сонгож судална. Гулсагчдыг хөдөлгөж өөрчлөлт зүй тогтлыг ажиглаарай.

Асуулт 1.

b=2 бол аль өгүүлбэр нь үнэн бэ?

Хариултаа тэмдэглэнэ үү

Асуулт 2.

b коэффициент ямар хувиргалт вэ?

Хариултаа тэмдэглэнэ үү

Асуулт 3.

Эерэг утгатай коэффициент дараах тохиолдлуудын алинд ямагт тохирох вэ?

Хариултаа тэмдэглэнэ үү

Асуулт 4.

Абсолют утга нь 1-ээс их коэффициент дараах тохиолдлуудын алинд ямагт биелэх вэ?

Хариултаа тэмдэглэнэ үү