جعبه ای با حجم بزرگ

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حجم
می خواهیم با استفاده از یک مقوای نازک چهار گوش، جعبه ای بدون در بسازیم که بتوان گوشه هایش را از آن جدا کرد. ابعاد گوشه های ذکر شده را برای جعبه ای که بیشترین حجم را داشته باشد، پیدا کنید.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کرده و تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز، چه چیزی را نشان می دهد؟ چه رابطه ای میان مختصات این نقاط و مسئله وجود دارد؟ حالا روی نقطه ی قرمز، راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید و مجدداً نقطه ی سبز را حرکت دهید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با جا به جایی نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان کنید. این مسئله را، برای مقوای نازک چهار گوشی به ضلع 4 سانتی متر تکرار کنید. اگر این مقوا، مستطیلی با ابعاد 5×8 سانتی متر مربع باشد، چطور؟