Factoring Trinomial II

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 2 ตัวเลือก วิธีใช้ เอียงโทรศัพท์ กดปุ่มที่ขาวล่างขวาขยายหน้าจอ